PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, "MILLORA I CONDICIONAMENT C/SON BORDOI