CONTRACTACIÓ, PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT, TRAMITACIÓ ORDINÀRIA, PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE FASE 6 D’OBRA PER A LA RECOLLIDA I CONDUCCIÓ DE LES AIGÜES PLUVIALS DEL NUCLI URBÀ DE LLUBÍ

25-Enero-2018