Protecció de dades

La Direcció / Òrgan de Govern de l’AJUNTAMENT DE LLUBÍ (d’ara endavant, el responsable del tractament) assumeix la màxima responsabilitat i compromís en l’establiment, implementació i manteniment de la present Política de Protecció de Dades, i garanteix la millora contínua del responsable del tractament amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en relació amb el compliment de Reglament (UE) 2016/679  del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades; i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE L 119/1, 04-05-2016) i la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica, legislació sectorial específica i les normes de desenvolupament).

La Política de Protecció de Dades de l’AJUNTAMENT DE LLUBÍ descansa sobre el principi de responsabilitat proactiva, segons el qual el responsable del tractament és responsable del compliment del marc normatiu i jurisprudencial que governa l’esmentada Política, i pot demostrar-ho davant les autoritats de control competents.

En aquest sentit, el responsable del tractament es regirà pels següents principis que han de servir a tot el seu personal com a guia i marc de referència en el tractament de dades personals.

  • 1. Protecció de dades des del disseny: El responsable del tractament aplicarà, tant en el moment de determinar els mitjans de tractament com en el moment del tractament, mesures tècniques i d’organització apropiades, com la pseudonimització, concebudes per a aplicar de forma efectiva els principis de protecció de dades, com la minimització de dades, i integrar les garanties necessàries en el tractament. 

  • 2. Protecció de dades per defecte: El responsable del tractament aplicarà les mesures tècniques i d’organització adequades amb l’objectiu de garantir que, per defecte, només siguin tractades les dades personals necessàries per a cada una de les finalitats específiques del tractament.

  • 3. Protecció de dades en el cicle de vida de la informació: Les mesures que garanteixen la protecció de dades personals seran aplicables durant el cicle complet de la vida de la informació.

  • 4. Licitud, lleialtat i transparència: Les dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb la persona interessada.

  • 5. Limitació de la finalitat: Les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquestes finalitats.

  • 6. Minimització de dades: Les dades personals seran adequades, pertinents i limitades al necessari en relació a les finalitats per a les quals són tractades.

  • 7. Exactitud: Les dades personals seran exactes i, si fos necessari, actualitzades; s’adoptaran totes les mesures raonables per a suprimir o rectificar sense dilació les dades personals que siguin inexactes en relació a les finalitats per les quals siguin tractades.

  • 8. Limitació del termini de conservació: Les dades personals seran mantingudes de manera que es permeti la identificació dels interessants només durant el temps necessari per a les finalitats del tractament de les dades personals.

  • 9. Integritat i confidencialitat: Les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi una seguretat adequada, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives adequades.

  • 10. Informació i formació: Una de les claus per a garantir la protecció de dades personals és la formació i informació del personal involucrat en el tractament. Durant el cicle de vida de la informació, tot el personal amb accés a les dades serà convenient format i informat sobre les obligacions en el compliment de la normativa de protecció de dades.

 

La Política de Protecció de dades de l’AJUNTAMENT DE LLUBÍ ha estat comunicada a tot el personal del tractament i posada a disposició de totes les parts interessades.

 

En conseqüència, la present Política de Protecció de Dades involucra tot el personal del responsable del tractament, que l’ha de conèixer, assumir i considerar com a pròpia. Cada membre és responsable d’aplicar-la i de verificar les normes de protecció de dades aplicables a la seva activitat, així com també d’identificar i d’aportar les millores que consideri oportunes amb l’objectiu d’assolir l’excel·lència en el compliment de la Política.

 

Aquesta Política serà revisada per la Direcció / Òrgan de Govern de l’AJUNTAMENT DE LLUBÍ tantes vegades com es consideri necessari per a adaptar-se, en tot moment, a les disposicions vigents en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

LES VOSTRES DADES SEGURES


  

INFORMACIÓ EN COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

 

 

A Europa i a Espanya existeixen normes de protecció de dades, amb la finalitat de salvaguardar la vostra informació personal, que són d'obligat compliment per part de l’Ajuntament de Llubí. Per aquest motiu, per a nosaltres és molt important que entengueu perfectament què farem amb les dades personals que us demanam.

D’aquesta manera, serem transparents i us donarem el control de les vostres dades, amb un llenguatge senzill i amb opcions clares que us permetran decidir què podem fer amb la vostra informació personal.

Si en haver llegit la informació teniu algun dubte, us pregam que ens ho consulteu.

Moltes de gràcies per la col·laboració.

•    Qui som? La nostra denominació: Ajuntament de Llubí. El nostre CIF: P0703000J La nostra activitat principal: AJUNTAMENT La nostra adreça: Sant Feliu, 13; CP: 07430. LLUBÍ (ILLES BALEARS) El nostre telèfon de contacte: 971 52 20 02 La nostra adreça de correu electrònic de contacte: ajuntament@ajllubi.net La nostra pàgina web: www.ajllubi.net

 

Estam a la vostra disposició. No dubteu de posar-vos en contacte amb nosaltres.

Contactau amb el nostre delegat de protecció de dades L’Ajuntament de Llubí compta amb un delegat de protecció de dades a qui podeu enviar totes les reclamacions, dubtes i suggeriments que tengueu sobre l’ús de la vostra informació personal.

El nostre delegat de protecció de dades és AUDIDAT i aquestes són les dades de contacte: -Telèfon: 902 106 766 -Adreça de correu electrònic: info@audidat.com

Per a què farem servir les vostres dades? Amb caràcter general, les vostres dades personals seran utilitzades per a poder relacionar-nos i per a poder prestar-vos serveis.

Així mateix, també poden ser usades per a altres accions, com enviar-vos publicitat o promocionar les nostres activitats.

Per què necesitam usar les vostres dades? Les vostres dades personals són necessàries per a poder relacionar-nos i per a poder prestar-vos serveis. En aquest sentit, posam a la vostra disposició tota una sèrie de caselles que us permetran decidir d’una manera clara i senzilla l’ús que farem de la vostra informació personal.

Qui coneixerà la informació que us demanam? Amb caràcter general, només el personal de l’Ajuntament de Llubí que hi estigui autoritzat podrà conèixer la vostra informació.

Així mateix, en podran tenir coneixement aquelles entitats que necessitin tenir-hi accés per poder-vos oferir serveis. Per exemple: el nostre banc coneixerà les vostres dades si el pagament dels serveis es realitza mitjançant targeta o transferència bancària.

Per altra banda, tendran coneixement de la vostra informació aquelles entitats públiques o privades a les quals estiguem obligats a facilitar-la amb motiu del compliment d'alguna llei. Per exemple: la Llei Tributària obliga a facilitar a l'Agència Tributària determinada informació sobre operacions econòmiques que superin una quantitat concreta.

En el cas que, al marge dels supòsits comentats, necessitem compartir amb altres entitats la vostra informació personal, prèviament us demanarem permís a través d'opcions clares que us permetran decidir si hi estau interessat.

Com protegirem les vostres dades? Protegirem les vostres dades amb mesures de seguretat eficaces en funció dels riscos que comporti l'ús de la vostra informació.

Per aquest motiu, la nostra entitat ha aprovat una Política de Protecció de Dades i es realitzen controls i auditories anuals per a verificar que les vostres dades personals estan segures a cada moment.

Enviarem les vostres dades a altres països? Al món hi ha països que són segurs per a les vostres dades i altres que no ho són tant. Així, per exemple, la Unió Europea és un entorn segur. La política de l’Ajuntament de Llubí és la de no enviar informació personal a cap país que no sigui segur des del punt de vista de la protecció de dades personals.

En el cas que sigui imprescindible enviar les vostres dades a un país que no sigui tan segur com Espanya, prèviament sempre us demanarem permís i aplicarem mesures de seguretat eficaces per reduir qualsevol risc.

Durant quant temps anem a conservar les vostres dades? Conservarem les vostres dades durant la nostra relació i mentre ens obliguin les lleis. Quan hagin finalitzat els terminis legals aplicables, procedirem a eliminar-les de forma segura i respectuosa amb el medi ambient.

Quins són els vostres drets de protecció de dades? A qualsevol moment podeu dirigir-vos a l’Ajuntament de Llubí per saber quina és la informació personal que tenim; rectificar-la, si fos incorrecta, i eliminar-la quan hagi finalitzat la nostra relació. També podeu requerir el traspàs de la vostra informació a una altra entitat. Aquest dret s’anomena “portabilitat” i pot ser útil en determinades situacions. Per a demanar algun d’aquests drets haureu de remetre’ns una sol·licitud per escrit, juntament amb una fotocòpia del vostre DNI, a l’adreça: AJUNTAMENT DE LLUBÍ, SANT FELIU, 13. CP 07430. LLUBÍ (ILLES BALEARS).

A les Oficines Municipals de l’Ajuntament de Llubí disposam de formularis específics per a sol·licitar aquests drets i us oferim la nostra ajuda per a emplenar-los.

Per a més informació sobre els vostres drets de protecció de dades, podeu consultar la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Podeu retirar el consentiment si canviau d'opinió en un moment posterior? Sempre podreu retirar el consentiment si canviau d'opinió sobre l'ús de les vostres dades.

Així, per exemple, si en un determinat moment vàreu estar interessat en rebre publicitat dels nostres productes o serveis, però ja no desitjau rebre’n més, podeu fer-nos-ho constar a través del formulari d'oposició al tractament, disponible a les Oficines Municipals de l’Ajuntament de Llubí.

En cas que considereu que els vostres drets han estat desatesos, on podeu formular una reclamació? En cas que considereu que els vostres drets han estat desatesos per l’Ajuntament de Llubí, podeu formular una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través d'algun dels següents mitjans: Seu electrònica: www.agpd.es Adreça postal: Agència Espanyola de Protecció de Dades. C/ Jorge Juan, 6 28001-Madrid Via telefònica: Tel.: 901 100 099 / Tel.: 91 266 35 17

La formulació d’una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades no comporta cap cost i no precisa de  l'assistència d'advocat ni de procurador.

Elaborarem perfils sobre vós? La nostra política és no elaborar perfils sobre els usuaris dels nostres serveis.

No obstant això, amb la finalitat de prestar un servei, comercial o d’un altre tipus, poden existir situacions en les quals sigui necessari elaborar perfils d’informació sobre vós. Un exemple podria esser la utilització del vostre historial de compres o de serveis per poder-vos oferir productes o serveis adaptats als vostres gustos o necessitats.

En aquest cas, aplicarem mesures de seguretat eficaces que protegeixin a cada moment la vostra informació de persones no autoritzades que pretenguin utilitzar-la en el benefici propi.