Aprovació inicial de la modificació Ordenança fiscal preu públic relatiu per a les prestacions de serveis de l’escola infantil i altres serveis educatius de 0 a 3 anys

28-Setembre-2023

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 18 de setembre de 2023, va acordar l'aprovació inicial de la modificació de la següent
Ordenança fiscal:
-Ordenança fiscal preu públic relatiu per a les prestacions de serveis de l'escola infantil i altres serveis educatius de 0 a 3 anys.
Això atès, s'exposa al públic, mitjançant la inserció d'aquest anunci en el tauler d'edictes de la Corporació i en el BOIB, la modificació de la
citada Ordenança juntament amb el seu expedient instruït a l'efecte, durant el termini de 30 dies en els quals els interessats podran presentar,
si escau, les reclamacions que considerin oportunes.