Avís

04-Octubre-2010
Davant les reiterades queixes i als efectes de preservar la neteja i pal•liar les molèsties ocasionades als veïnats, aquest Ajuntament en compliment de l’Ordenança municipal que regula la tinença d’animals, pel present recorda a tots els propietaris de cans la prohibició de què dits animals estiguin en la via pública, tot sol i sense la corresponent corretja o lligam, el que donaria lloc a la pertinent sanció municipal i a la seva retirada per efectius de la Canera, essent les despeses a càrrec del seu propietari.

El que es fa públic per a general coneixement.