Estabilització de personal temporal

22-Novembre-2022

D'acord amb les disposicions vigents, es fa públic que a la Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de novembre de 2022, va aprovar les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir tres places d'auxiliar administratiu d'administració general funcionari de carrera de l'Ajuntament de Llubí, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública 2022 per l'estabilització de personal temporal.

Darrera actualització: 20/02/2024