Estabilització de personal temporal

15-Desembre-2022

D'acord amb les disposicions vigents, es fa públic que a la Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el dia 28 de novembre de 2022, va aprovar les bases que han de regir la convocatòria del procés selectiu per cobrir tres places de peó d'obres, personal laboral, de l'Ajuntament de Llubí, pel sistema de concurs, que consta dins l'oferta d'ocupació pública 2022 per l'estabilització de personal temporal.

Darrera actualització 28/12/2022 - publicació BOE