Notificació col·lectiva de liquidacions i anunci de cobrament de tributs

24-Agost-2020

D'acord amb el que disposa la Llei, a l'efecte de fer la notificació col·lectiva de les liquidacions corresponents, comunicam als contribuents que el padrons de imposts queden exposats a l'Ajuntament durant el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOIB.