Pressupost Municipal 2020

26-Novembre-2019

Pressupost Municipal per l'exercici de 2020, amb les seves bases d'execució i la plantilla de personal, el qual va ésser aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2019.

En la Secretaria d'aquesta Entitat Local i conforme disposen els articles 112 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de Bases de Règim Local i 169.1 de la Llei R.D. Legislatiu 2/2004, 5 de març (TRLRHL), es troba exposat al públic, a efectes de reclamacions, el Pressupost Municipal per l'exercici de 2020, amb les seves bases d'execució i la plantilla de personal, el qual va ésser aprovat per l'Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de 2019.