Procés selectiu d'una plaça de funcionari de carrera, auxiliar administratiu

03-Novembre-2022

D'acord amb les disposicions vigents, es fa públic que a la Junta de Govern, en sessió ordinària celebrada el dia 24 d'octubre de 2022, va adoptar l'acord d'iniciar el procés selectiu, mitjançant concurs oposició, torn lliure, d'una plaça de funcionari de carrera, auxiliar administratiu. Que regiran les bases adjuntes.

 

Darrera actualització: Resolució BOE - 05/12/2022