Projecte Elèctric modificat d'enllumenat públic del sector Molí

29-Gener-2024

Anunci aprovació projecte d'obres
De conformitat amb allò previst als articles 149 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears i 231 de la LCSP s'exposa al públic durant un termini de quinze dies, comptadors a partir de l'endemà d'haver-se publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el projecte d'obra “ Elèctric modificat d'enllumenat públic del sector Molí ( Carrer Marget ) i sector Cementeri per adequar lo en sostenibilitat i eficiència energètica” aprovat per Junta de Govern de dia 22 de gener de 2024 per tal que pugui ser examinat i, en el seu cas, s'hi formulin les al·legacions pertinents, tot significant que el projecte s'entendrà definitivament aprovat en el cas que no es presentin al·legacions en legal forma.