QUALIFICACIONS DE LES PROVES D’APTITUD PSICOLÒGICA I DE PERSONALITAT DEL PROCÉS SELECTIU DE POLICIA LOCAL

18-Agost-2020

D’acord amb la Base Sisena de les Bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 1 plaça vacant de la categoria de Policia Local del’Ajuntament de Llubí mitjançant el procediment ordinari es realitza el següent ANUNCI de les qualificacions de la prova d’aptitud psicològica i de personalitat.