QUALIFICACIONS DEFINITIVES PROCÉS SELECTIU DE POLICIA

31-Agost-2020

D’acord amb la Base Vuitena de les bases específiques de la convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, 1 plaça vacant de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Llubí, mitjançant el procediment ordinari, es realitza el següent ANUNCI de les qualificacions definitives.