Taxa certificats d’empadronament

03-Abril-2020

Vist que per a la sol·licitud de moratòria de les quotes hipotecàries es requereix certificat d'empadronament i d’acord amb les disposicions legals vigents, l'Ajuntament de llubí ha decidit, segons decret adjunt, exonerar del pagament de la taxa dels certificats d’empadronament establerta a l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’expedició de documents administratius.